Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: de natuurlijke of rechtspersoon die het online platform waarop 

Dienstverlener zij (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aanbiedt; Kastgeluk; 

Tel: +31641241651;
E-mail: info@kastgeluk.nl; Website: https://www.kastgeluk.nl; KvK: 76093786; 

 1. Gebruiker: degene die gebruik maakt van het aangeboden online platform, de (toegang tot) digitale inhoud en/of de diensten (op afstand) welke door Dienstverlener aangeboden wordt (worden); 
 2. Dienst: het online platform waarop Dienstverlener de (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten (op afstand) aanbiedt; 
 3. Doel: het doel van de Dienst is Kastgeluk is een cursus platform waar gebruikers video cursussen af kunnen nemen | Kastgeluk biedt diensten/producten aan die gebruikers af kunnen nemen. Het doel van de dienst is om gebruiker te helpen met het structureren en organiseren van hun kasten zodat er rust en ruimte ontstaat.; 
 4. Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in dit document. 

Artikel 2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden 

 1. De Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst verklaart Gebruiker gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden. 
 2. Als Gebruiker een klant, leverancier of andere wederpartij van Dienstverlener is, dan gelden deze Gebruiksvoorwaarden als een aanvulling op de op die overeenkomst van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van Dienstverlener. 
 3. De Gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment door Dienstverlener worden aangepast. Steeds geldt de versie die van toepassing is op het moment waarop Gebruiker inlogt. 

Artikel 3. Gebruik van de Dienst 

 1. Het gebruiksrecht is persoonlijk. Om in te loggen op de Dienst heeft de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. De Gebruiker staat ervoor in dat hij zijn gebruikersgegevens niet aan anderen kenbaar zal maken of ter beschikking zal stellen. 
 2. Door Dienstverlener wordt er uitsluitend een tijdelijk gebruiksrecht verschaft op de Dienst. Dienstverlener bepaalt wie de Dienst gebruikt en voor welke duur. Er bestaat voor Gebruiker geen afdwingbaar recht tot het gebruik. 
 3. Het gebruik van de Dienst zal voor geen ander doel gebruikt worden dan waarvoor toegang is verleend. 
 4. Gebruik van de Dienst geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 
 5. De Gebruiker zal auteursrechtelijk beschermde werken van Dienstverlener, andere 

gebruikers en/of derden respecteren, oftewel niet kopiĆ«ren, vermenigvuldigen, (sub)licentiĆ«ren of exploiteren, zonder expliciete schriftelijke toestemming van Dienstverlener. 

 1. Indien Gebruiker weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord bekend kan zijn bij een ander, dient Gebruiker het wachtwoord te wijzigen en dient hij Dienstverlener meteen op de hoogte te stellen. 

Gebruiksvoorwaarden Kastgeluk 

 1. Het is Gebruiker niet toegestaan de Dienst te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd zijn met de wet, of goede zeden, of die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, of zodanig dat hij daarmee inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten. 
 2. Gebruiker vrijwaart Dienstverlener voor eventuele aanspraken van Gebruiker of derden wegens overtreding van het in dit artikel bepaalde. 

Artikel 4. Vertrouwelijkheid en techniek 

 1. Dienstverlener draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om de Dienst en de gegevens in/op/van de Dienst te beveiligen en uitsluitend geautoriseerd beschikbaar te stellen. Dienstverlener garandeert niet dat de Dienst permanent beschikbaar is. Dienstverlener behoudt zich het recht voor om het ter beschikking stellen van de Dienst te onderbreken, indien Dienstverlener dit op dat moment en voor die periode noodzakelijk acht. Indien mogelijk zal Dienstverlener Gebruiker hier vooraf van in kennis stellen. 
 2. Indien Gebruiker een beveiligingslek in de Dienst ontdekt of bekend raakt met het (mogelijk) bestaan van een beveiligingslek in de Dienst zal Gebruiker Dienstverlener hiervan direct per e-mail op de hoogte stellen. 
 3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en de beveiliging van zijn/haar hardware, browser en andere software en de inloggegevens. Wanneer het vermoeden bestaat dat een derde onrechtmatig gebruik maakt van de inloggegevens dient dit acuut gemeld te worden bij Dienstverlener, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker bij eventueel opgetreden schade. 
 4. Dienstverlener schakelt voor het ter beschikking stellen van de Dienst derde partijen in. Indien en voor zover een ingeschakelde, derde partij toegang nodig heeft tot de Dienst en eventuele gegevens van Gebruiker, stemt de gebruiker in met de verwerking van haar gegevens. Gebruiker geeft hierbij, op voorhand, toestemming aan Dienstverlener en voornoemde door Dienstverlener betrokken derde partijen tot de verwerking van alle verstrekte gegevens. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

 1. Dienstverlener is ten opzichte van Gebruiker slechts aansprakelijk voor gebreken aangaande de Dienst van welke aard dan ook, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Dienstverlener. 
 2. Daarnaast is iedere aansprakelijkheid van Dienstverlener voor vertragingsschade en/of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens Gebruiker, of iedere andere vorm van indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten. 
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de niet, niet volledige of niet correcte naleving van de Gebruiksvoorwaarden door haar gebruikers en/of derden. 
 4. Dienstverlener staat niet in voor de niet, niet volledig of niet correcte naleving van de Gebruikersvoorwaarden door haar gebruikers en/of derden. 
 5. Indien de algemene voorwaarden van Dienstverlener in enig geval van toepassing zijn, prevaleert voor Gebruiker de aansprakelijkheidsregeling uit die voorwaarden. 

Artikel 6. Inhoud 

1. In de Dienst kan informatie geplaatst worden door andere gebruikers van de Dienst en door derden. Dienstverlener staat niet in voor de juistheid en of volledigheid van die informatie. Indien de informatie (ook) bestaat uit software, dan is het gebruik daarvan op eigen risico van Gebruiker. Gebruiker begrijpt dat het niet mogelijk is voor Dienstverlener om de informatie met inbegrip van enige software te controleren. 

 1. Indien Gebruiker bekend raakt met door andere gebruikers of derden geplaatste informatie, met inbegrip van enige software, hyperlink of content van externe bronnen (embedded) die schadelijk kan zijn voor Dienstverlener en of enige andere gebruiker van de Dienst, dan zal Gebruiker Dienstverlener hiervan onverwijld mededeling via e-mail doen. 
 2. Gebruiker verklaart dat de informatie die Gebruiker verstuurt aan of via de Dienst en/of publiceert op de Dienst:
  1. niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving; 
  2. niet in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en/of met de algemene voorwaarden van 

Dienstverlener; 

 1. geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht en/of auteursrecht; 
 2. correct, volledig en geschikt voor het door de gebruiker van die informatie beoogde 

doel is; 

 1. voor zover de informatie (ook) bestaat uit software: het downloaden, uitvoeren en/of 

op een andere manier gebruiken van de software schadelijke gevolgen kan hebben. 

 1. Indien de in het vorige lid bedoelde informatie niet aan het in dat lid bepaalde voldoet, 

vrijwaart Gebruiker Dienstverlener voor enige schade die het (indirecte) gevolg is van het gebruik van de informatie, met inbegrip van aanspraken van derden die enige schade hebben geleden die het (indirecte) gevolg is van het gebruik van de informatie. 

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrecht 

1. Bij gebruik van de Dienst, alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden, kunnen rechten van nieuwe intellectuele eigendom ontstaan, deze rechten komen toe aan Dienstverlener. Voor zover deze intellectuele eigendomsrechten aan Gebruiker toekwamen, draagt Gebruiker deze over aan Dienstverlener door de informatie, waarop de intellectuele eigendomsrechten zagen, op de Dienst te publiceren en/of aan of via de Dienst te verzenden. 

Artikel 8. Persoonsgegevens 

1. Indien Gebruiker de Dienst gebruikt om informatie te publiceren, of via of aan de Dienst informatie verzendt en deze informatie persoonsgegevens bevat (zoals naam en contactgegevens), dan is de privacyverklaring van Dienstverlener van toepassing. Het wordt Gebruiker ten zeerste aangeraden om deze privacyverklaring door te nemen alvorens zij enig persoonsgegeven publiceert of verstuurt. 

Artikel 9. Andere gebruikers 

 1. Gebruiker kan via de Dienst in contact komen met andere gebruikers van de dienst en/of derden. Dienstverlener kan niet garanderen dat andere gebruikers van de dienst en/of derden degenen zijn voor wie zij zich uitgeven en/of de bevoegdheden hebben die zij aangeven te hebben bij enige organisatie. Gebruiker dient dit zelf te controleren. 
 2. Indien uit het contact tussen Gebruiker en een andere gebruiker van de dienst en/of een derde een overeenkomst en/of rechtsbetrekking voortkomt, dan is Dienstverlener niet als partij bij betrokken, tenzij Dienstverlener hier uitdrukkelijk, schriftelijk mee in heeft gestemd. 
 3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade die het (indirecte) gevolg is van de in het vorige lid bedoelde overeenkomst en/of rechtsbetrekking. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen tussen Dienstverlener en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam, dan wel naar keuze van Dienstverlener, aan de op grond van de wet relatief bevoegde rechter. 

Artikel 11. Overige bepalingen 

1. De Dienst is niet bedoeld voor personen jonger dan 12 jaar, tenzij er toestemming wordt verleend door de wettelijk vertegenwoordigers. Wanneer Gebruiker zichzelf aanmeldt, verklaart Gebruiker daarmee dat hij/zij 12 jaar of ouder is en/of toestemming heeft gekregen van zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers.